List kho 11

Mô tả:
Đại lý cung cấp thiết bị Baumuller tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại
STT Tên tiếng vệt Model Hãng Vietnam
1 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5031 Baumuller Vietnam
2 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5032 Baumuller Vietnam
3 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5043 Baumuller Vietnam
4 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5044 Baumuller Vietnam
5 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5072* Baumuller Vietnam
6 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5073*  Baumuller Vietnam
7 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5074*  Baumuller Vietnam
8 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5075* Baumuller Vietnam
9 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5143 Baumuller Vietnam
10 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5174 Baumuller Vietnam
11 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5182* Baumuller Vietnam
12 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5183*  Baumuller Vietnam
13 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5192* Baumuller Vietnam
14 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5193* Baumuller Vietnam
15 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5323 Baumuller Vietnam
16 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5325 Baumuller Vietnam
17 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5326 Baumuller Vietnam
18 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5327 Baumuller Vietnam
19 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5328 Baumuller Vietnam
20 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5331 Baumuller Vietnam
21 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5332 Baumuller Vietnam
22 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5333 Baumuller Vietnam
23 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5334 Baumuller Vietnam
24 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5335  Baumuller Vietnam
25 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5372* Baumuller Vietnam
26 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5373* Baumuller Vietnam
27 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5374* Baumuller Vietnam
28 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5375* Baumuller Vietnam
29 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5382* Baumuller Vietnam
30 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5383*  Baumuller Vietnam
31 Bộ điều khiển động cơ servo b maXX 5800 Baumuller Vietnam
32 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5512* Baumuller Vietnam
33 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5513* Baumuller Vietnam
34 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5522 Baumuller Vietnam
35 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5523 Baumuller Vietnam
36 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5524 Baumuller Vietnam
37 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5525 Baumuller Vietnam
38 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5526  Baumuller Vietnam
39 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5532 Baumuller Vietnam
40 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5533 Baumuller Vietnam
41 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5534 Baumuller Vietnam
42 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5535 Baumuller Vietnam
43 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5543 Baumuller Vietnam
44 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5544 Baumuller Vietnam
45 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5545 Baumuller Vietnam
46 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5546 Baumuller Vietnam
47 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5553 Baumuller Vietnam
48 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5554 Baumuller Vietnam
49 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5562 Baumuller Vietnam
50 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5563 Baumuller Vietnam
51 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5566 Baumuller Vietnam
52 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5572 Baumuller Vietnam
53 Bộ điều khiển động cơ servo BM 5573 Baumuller Vietnam
54 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4412 Baumuller Vietnam
55 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4413 Baumuller Vietnam
56 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4422 Baumuller Vietnam
57 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4423 Baumuller Vietnam
58 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4424 Baumuller Vietnam
59 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4425 Baumuller Vietnam
60 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4426 Baumuller Vietnam
61 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4432 Baumuller Vietnam
62 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4433 Baumuller Vietnam
63 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4434 Baumuller Vietnam
64 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4435 Baumuller Vietnam
65 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4443 Baumuller Vietnam
66 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4444 Baumuller Vietnam
67 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4445 Baumuller Vietnam
68 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4453  Baumuller Vietnam
69 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4454 Baumuller Vietnam
70 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4462 Baumuller Vietnam
71 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4463 Baumuller Vietnam
72 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4472 Baumuller Vietnam
73 Bộ điều khiển động cơ servo BM 4473 Baumuller Vietnam
74 Bộ điều khiển động cơ servo BM 3302 Baumuller Vietnam
75 Bộ điều khiển động cơ servo BM 3303 Baumuller Vietnam
76 Bộ điều khiển động cơ servo BM 3304 Baumuller Vietnam
77 Bộ điều khiển động cơ servo BM 3312 Baumuller Vietnam
78 Bộ điều khiển động cơ servo BM 3313 Baumuller Vietnam
79 Bộ điều khiển động cơ servo BM 2405 Baumuller Vietnam
80 Bộ điều khiển động cơ servo BM 2410 Baumuller Vietnam
81 Bộ điều khiển động cơ servo BM 2415  Baumuller Vietnam
82 Bộ điều khiển động cơ servo BM 2430 Baumuller Vietnam
83   b maXX 1000 Baumuller Vietnam
84   BKD/BKF 7000 Baumuller Vietnam
85   b maXX-softdrivePLC Baumuller Vietnam
86   b maXX-drivePLC Baumuller Vietnam
87   b maXX-controllerPLC Baumuller Vietnam
88   b maXX-PanelPC Baumuller Vietnam
89   b maXX-PCC Baumuller Vietnam
90   b maXX-safePLC Baumuller Vietnam
91   b maXX HMI Baumuller Vietnam
92 Đầu nối CANopen CK0000 Baumuller Vietnam
93 Đầu nối CANopen CK0001 Baumuller Vietnam
94 Đầu nối CANopen CK0002 Baumuller Vietnam
95 Đầu nối EtherCat ECK000 Baumuller Vietnam
96 Module ngõ vào digital DI2000 Baumuller Vietnam
97 Module ngõ vào digital DI2001 Baumuller Vietnam
98 Module ngõ vào digital DI4000 Baumuller Vietnam
99 Module ngõ vào digital DI4001 Baumuller Vietnam
100 Module ngõ vào digital DI8000 Baumuller Vietnam
101 Module ngõ vào digital DI160E Baumuller Vietnam
102 Module ngõ vào digital DI3200 Baumuller Vietnam
103 Module ngõ vào digital DI2023 Baumuller Vietnam
104 Module ngõ vào digital DO2020 Baumuller Vietnam
105 Module ngõ vào digital DO2000 Baumuller Vietnam
106 Module ngõ vào digital DO2001 Baumuller Vietnam
107 Module ngõ vào digital DO4000 Baumuller Vietnam
108 Module ngõ vào digital DO8000 Baumuller Vietnam
109 Module ngõ vào digital DO1600 Baumuller Vietnam
110 Module ngõ vào digital DO3200 Baumuller Vietnam
111 Module ngõ vào digital DO2023 Baumuller Vietnam
112 Module ngõ vào digital DO2P00 Baumuller Vietnam
113 Module ngõ vào digital DO2023 Baumuller Vietnam
114 Module ngõ vào digital DO2123 Baumuller Vietnam
115 Module ngõ vào analog AI1420 Baumuller Vietnam
116 Module ngõ vào analog AI2420 Baumuller Vietnam
117 Module ngõ vào analog AI4420 Baumuller Vietnam
118 Module ngõ vào analog AI1010 Baumuller Vietnam
119 Module ngõ vào analog AI2010 Baumuller Vietnam
120 Module ngõ vào analog AI4010 Baumuller Vietnam
121 Module ngõ vào analog AI2PTO Baumuller Vietnam
122 Module ngõ vào analog AI4PTO Baumuller Vietnam
123 Module ngõ vào analog AI2TEO Baumuller Vietnam
124 Module ngõ vào analog AI4TEO Baumuller Vietnam
125 Module ngõ vào analog AI1±10 Baumuller Vietnam
126 Module ngõ vào analog AI2±10 Baumuller Vietnam
127 Module ngõ vào analog AI4±10 Baumuller Vietnam
128 Module ngõ vào analog AO1420 Baumuller Vietnam
129 Module ngõ vào analog AO2420 Baumuller Vietnam
130 Module ngõ vào analog AO4420 Baumuller Vietnam
131 Module ngõ vào analog AO2010 Baumuller Vietnam
132 Module ngõ vào analog AO4010 Baumuller Vietnam
133 Module ngõ vào analog AO2±10 Baumuller Vietnam
134 Module ngõ vào analog AO4±10 Baumuller Vietnam
135   DK1112 Baumuller Vietnam
136   SSIO24 Baumuller Vietnam
137   DO1ST0 Baumuller Vietnam
138 Module bảo vệ tín hiệu vào SI4000 Baumuller Vietnam
139 Module bảo vệ tín hiệu ra SO4000 Baumuller Vietnam
140   b maXX 2500 Baumuller Vietnam
141 Động cơ đồng bộ ba pha DSDI-028S Baumuller Vietnam
142 Động cơ đồng bộ ba pha DSDI-036S Baumuller Vietnam
143 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-040-x-IP20 Baumuller Vietnam
144 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-040-x-IP66 Baumuller Vietnam
145 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-060-x-IP20 Baumuller Vietnam
146 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-060-x-IP66  Baumuller Vietnam
147 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-125-x-IP20 Baumuller Vietnam
148 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-125-x-IP66 Baumuller Vietnam
149 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-225-x-IP20 Baumuller Vietnam
150 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-225-x-IP66 Baumuller Vietnam
151 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-050-x-IP20 Baumuller Vietnam
152 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-050-x-IP66 Baumuller Vietnam
153 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-100-x-IP20 Baumuller Vietnam
154 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-100-x-IP66 Baumuller Vietnam
155 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-150-x-IP20 Baumuller Vietnam
156 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-150-x-IP66 Baumuller Vietnam
157 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-040-X-IP20-NI Baumuller Vietnam
158 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-060-X-IP20-NI Baumuller Vietnam
159 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-125-X-IP20-NI  Baumuller Vietnam
160 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-225-X-IP20-NI Baumuller Vietnam
161 Động cơ điện kết hợp diesel DST2-135 Baumuller Vietnam
162 Động cơ điện kết hợp diesel DST2-200 Baumuller Vietnam
163 Động cơ điện kết hợp diesel DST2-260 Baumuller Vietnam
164 Động cơ điện kết hợp diesel DST2-315 Baumuller Vietnam
165 Động cơ điện kết hợp diesel DST2-400 Baumuller Vietnam
166 Động cơ điện kết hợp diesel DST2-560 Baumuller Vietnam
167 Động cơ không đồng bộ ba pha DSE 100 Baumuller Vietnam
168 Động cơ không đồng bộ ba pha DSE 50 Baumuller Vietnam
169 Động cơ không đồng bộ ba pha DSE 75 Baumuller Vietnam
170 Động cơ đồng bộ pha pha rotor ngoài DSA 200 Baumuller Vietnam
171 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-100BO67W30-6* Baumuller Vietnam
172 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132K67F30-6 Baumuller Vietnam
173 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132L67F30-6 Baumuller Vietnam
174 Động cơ servo DSD2-028 Baumuller Vietnam
175 Động cơ servo DSD2-036 Baumuller Vietnam
176 Động cơ servo DSD2-045 Baumuller Vietnam
177 Động cơ servo DSD2-056 Baumuller Vietnam
178 Động cơ servo DSD2-071 Baumuller Vietnam
179 Động cơ servo DSD2-100 Baumuller Vietnam
180 Động cơ servo DSD2-132 Baumuller Vietnam
181 Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-045 Baumuller Vietnam
182 Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-056 Baumuller Vietnam
183 Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-071 Baumuller Vietnam
184 Động cơ servo momen xoắn lớn DSC1-100 Baumuller Vietnam
185 Động cơ servo tốc độ cao DSP-045 Baumuller Vietnam
186 Động cơ servo tốc độ cao DSP-056 Baumuller Vietnam
187 Động cơ servo tốc độ cao DSP-071 Baumuller Vietnam
188 Động cơ servo tốc độ cao DSP-100 Baumuller Vietnam
189 Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-045 Baumuller Vietnam
190 Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-056 Baumuller Vietnam
191 Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-071 Baumuller Vietnam
192 Động cơ servo độ chính xác cao DSH1-100 Baumuller Vietnam
193 Động cơ đồng bộ AC DS2-100 Baumuller Vietnam
194 Động cơ đồng bộ AC DS2-132 Baumuller Vietnam
195 Động cơ đồng bộ AC DS2-160 Baumuller Vietnam
196 Động cơ đồng bộ AC DS2-200 Baumuller Vietnam
197 Động cơ không đồng bộ AC DA-100 Baumuller Vietnam
198 Động cơ không đồng bộ AC DA-132 Baumuller Vietnam
199 Động cơ không đồng bộ AC DA-160 Baumuller Vietnam
200 Động cơ không đồng bộ AC DA-180 Baumuller Vietnam
201 Động cơ không đồng bộ AC DA-225 Baumuller Vietnam
202 Động cơ không đồng bộ AC DA-280 Baumuller Vietnam
203 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-100BO67W30-6* Baumuller Vietnam
204 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132K67F30-6 Baumuller Vietnam
205 Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PM4-132L67F30-6 Baumuller Vietnam
206 Động cơ mô men xoắn lớn DST2-135 Baumuller Vietnam
207 Động cơ mô men xoắn lớn DST2-200 Baumuller Vietnam
208 Động cơ mô men xoắn lớn DST2-260 Baumuller Vietnam
209 Động cơ mô men xoắn lớn DST2-315 Baumuller Vietnam
210 Động cơ mô men xoắn lớn DST2-400 Baumuller Vietnam
211 Động cơ mô men xoắn lớn DST2-560 Baumuller Vietnam
212 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-115 N 2) Baumuller Vietnam
213 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-115 N/I 1) Baumuller Vietnam
214 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-117 N Baumuller Vietnam
215 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-130 N Baumuller Vietnam
216 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-150 N Baumuller Vietnam
217 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-170 N Baumuller Vietnam
218 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-190 N Baumuller Vietnam
219 Động cơ đĩa ba pha AC DSM-190 N2/L Baumuller Vietnam
220 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-10 F Baumuller Vietnam
221 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-10 N Baumuller Vietnam
222 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-12 N Baumuller Vietnam
223 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-12 Z Baumuller Vietnam
224 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-75 Z Baumuller Vietnam
225 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-80 F Baumuller Vietnam
226 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-80 N Baumuller Vietnam
227 Động cơ đĩa DC nam châm vĩnh cửu GDM-9 K Baumuller Vietnam
228 Động cơ tuyến tính LSC61G0812 Baumuller Vietnam
229 Động cơ tuyến tính LSC61G0818 Baumuller Vietnam
230 Động cơ tuyến tính LSM61-0802 Baumuller Vietnam
231 Động cơ tuyến tính LSM61-0804 Baumuller Vietnam
232 Động cơ tuyến tính LSM61-0808 Baumuller Vietnam
233 Động cơ tuyến tính LSM61-0816 Baumuller Vietnam
234 Bánh răng hành tinh BPN 35 Baumuller Vietnam
235 Bánh răng hành tinh BPN 45 Baumuller Vietnam
236 Bánh răng hành tinh BPN 56 Baumuller Vietnam
237 Bánh răng hành tinh BPN 71 Baumuller Vietnam
238 Bánh răng hành tinh BPN 95 Baumuller Vietnam
239 Bánh răng hành tinh BPNA 35 Baumuller Vietnam
240 Bánh răng hành tinh BPNA 45 Baumuller Vietnam
241 Bánh răng hành tinh BPNA 56 Baumuller Vietnam
242 Bánh răng hành tinh BPNA 71 Baumuller Vietnam
243 Bánh răng hành tinh BPNF 100 Baumuller Vietnam
244 Bánh răng hành tinh BPNF 32 Baumuller Vietnam
245 Bánh răng hành tinh BPNF 45 Baumuller Vietnam
246 Bánh răng hành tinh BPNF 56 Baumuller Vietnam
247 Bánh răng hành tinh BPNF 71 Baumuller Vietnam
248 Bánh răng hành tinh BPE 20 Baumuller Vietnam
249 Bánh răng hành tinh BPE 30 Baumuller Vietnam
250 Bánh răng hành tinh BPE 30/35 Baumuller Vietnam
251 Bánh răng hành tinh BPE 40 Baumuller Vietnam
252 Bánh răng hành tinh BPE 40/45 Baumuller Vietnam
253 Bánh răng hành tinh BPE 60 Baumuller Vietnam
254 Bánh răng hành tinh BPE 60/56 Baumuller Vietnam
255 Bánh răng hành tinh BPE 80 Baumuller Vietnam
256 Bánh răng hành tinh BPEA 20 Baumuller Vietnam
257 Bánh răng hành tinh BPEA 30 Baumuller Vietnam
258 Bánh răng hành tinh BPEA 40 Baumuller Vietnam
259 Bánh răng hành tinh BPEA 40/45 Baumuller Vietnam
260 Bánh răng hành tinh BPEA 60 Baumuller Vietnam
261 Bánh răng hành tinh BPEA 60/56 Baumuller Vietnam
262 Bánh răng hành tinh BPEF 32 Baumuller Vietnam
263 Bánh răng hành tinh BPEF 45 Baumuller Vietnam
264 Bánh răng hành tinh BPEF 56 Baumuller Vietnam
265 Bánh răng hành tinh BPV 35 Baumuller Vietnam
266 Bánh răng hành tinh BPV 45 Baumuller Vietnam
267 Bánh răng hành tinh BPV 56 Baumuller Vietnam
268 Bánh răng hành tinh BPV 71 Baumuller Vietnam
269 Bánh răng hành tinh BPV 95 Baumuller Vietnam
270 Bánh răng hành tinh BPVF 100 Baumuller Vietnam
271 Bánh răng hành tinh BPVF 32 Baumuller Vietnam
272 Bánh răng hành tinh BPVF 45 Baumuller Vietnam
273 Bánh răng hành tinh BPVF 56 Baumuller Vietnam
274 Bánh răng hành tinh BPVF 71 Baumuller Vietnam
275 Động cơ trong môi trường vô trùng DSC 056… 10 Baumuller Vietnam
276 Động cơ trong môi trường vô trùng DSC 056… 20 Baumuller Vietnam
277 Động cơ trong môi trường vô trùng DSC 056… 30 Baumuller Vietnam
278 Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 45-IPG4 Baumuller Vietnam
279 Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 45-IPG8 Baumuller Vietnam
280 Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 56-IPG4 Baumuller Vietnam
281 Động cơ gắn hộp giảm tốc DSD 56-IPG8 Baumuller Vietnam
282 Module bảo vệ SAF-000 Baumuller Vietnam
283 Module bảo vệ SAF-001 Baumuller Vietnam
284 Module bảo vệ SAF-002 Baumuller Vietnam
285 Module bảo vệ SAF-003 Baumuller Vietnam

List kho 11

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  330
 • Tuần này:
  2779
 • Tháng trước:
  10553
 • Tất cả:
  458539
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: 602/41E, Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008      Zalo: 091 241 10 68

 Nhân viên kinh doanh: Hai (Mr)

 Email:  hai@tmpvietnam.com        Tel:  091.241.10.68

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2
Thông tin bottom 3

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top